Python最新课表
课程名程 班型 学时 学制 上课时间 学 费 开班日期
Python 数据分析与数据挖掘实战 双休日班 18 3天 9:15-16:30 6,000  8-3  10-19  12-7
Python 网络爬虫实战应用培训 双休日班 18 2天 9:15-16:30 4,000 7-14  9-1  11-10 
Python 数据分析与数据挖掘实战 工作日班 18 3天 9:15-16:30 6,000 7-17  9-18  11-20 
Python 网络爬虫实战应用培训 工作日班 18 2天 9:15-16:30 4,000  8-13  10-15  12-17
人工智能最佳实践/机器学习+深度学习 双休日班 18 6天 9:15-16:30 9,800 7-21  9-22  11-10 
课程咨询
点击关闭